De stichting

De stichting is op 14 mei 2007 bij notariële acte te Veghel opgericht en heeft haar zetel in Veldhoven.
De naam Parels van Tarasiki is gekozen om te benadrukken dat de bewoners van het Wit-Russische Psychoneurologische Dom Internat in Tarasiki waardevolle medemensen zijn. Zij zijn de Parels in Gods hand.

De doelstellingen van de stichting Parels van Tarasiki

a. het initiëren en begeleiden van activiteiten op medisch, educatief en sociaal gebied, alsmede materiële ondersteuning, ten behoeve van psychoneurologische internaten in Wit-Rusland in het algemeen en het Psychoneurologisch Dom Internat te Tarasiki, Wit-Rusland, in het bijzonder.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene uitgangspunten voor het in de praktijk brengen van ons beleid

De ons toevertrouwde gelden moeten zoveel mogelijk ten gunste van de bewoners van het Dom Internat te Tarasiki worden besteed.
De bestuursleden krijgen geen vergoedingen. Integendeel, ze nemen eventuele bureaukosten voor hun eigen rekening. Dat geldt ook voor reis- en visumkosten.
Er zijn wel de kosten die door de bank automatisch voor onze zakelijke rekening worden ingehouden.

Op deze manier worden de toevertrouwde gelden voor 99% ten gunste van de bewoners van het Dom Internat te Tarasiki gebruikt.

Wij geven geen geld aan leiding, personeel of bewoners van het Dom Internat.

Aanschaf van medicijnen, verbandmiddelen en materialen op verzoek van en in overleg met de (medische) leiding van het Dom Internat.

We zamelen in principe geen goederen in, alleen geld om dat zoveel mogelijk – in overleg met de directeur – ter plekke voor het Dom Internat te Tarasiki uit te geven. De voornaamste reden waarom we geen goederen inzamelen is het gebrek aan opslagruimte. Daarbij komen de problemen van vervoer.

De werkzaamheden die de stichting verricht

Tot nog toe zijn wij voornamelijk werkzaam voor het Dom Internat te Tarasiki.

  • Hulp bij de aanschaf van incontinentiemateriaal en medicijnen blijft voortdurend nodig.
  • We schaffen kleding en schoeisel voor de bewoners zoveel mogelijk ter plekke aan en alleen op verzoek van de leiding van het Dom Internat.
  • We schaffen materialen aan voor medische en therapeutische behandeling en dagbesteding zoveel mogelijk ter plekke aan.
  • We stimuleren de opzet en ontwikkeling van zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Daartoe schaffen we in overleg met de begeleiders van de dagbesteding materialen aan.
  • We stimuleren een persoonlijkere benadering van de bewoners waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt naar de mogelijkheden van elke bewoner.
  • Op verzoek van of in overleg met de medische staf en de leiding van de creatieve therapie worden weleens kleine bedragen voor individuele bewoners besteed.

Onze planning wordt regelmatig doorkruist door aanvragen van hulp in noodsituaties.

Samenstelling bestuur

Marga van der Linden-Gietman
voorzitter

Halina Shaban
penningmeester

Hans Uyl
secretaris

Actueel beleidsplan en jaarverslag

De meest actuele documenten treft u hier.